Select Keyword
รหัส
ประเภท
ชื่อผลงาน
ชื่อ
นามสกุลผู้จัดทำ
ปีที่จัดทำ
ไฟล์แนบ
1 วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา ด้วย Google Site ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สุนิสา อินทนิน 2561 ไฟล์แนบ
2 วิจัยในชั้นเรียน การใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด รหัสวิชา 2204-2007 เรื่อง ฐานข้อมูลกับ sql สุนิสา อินทนิน 2560 ไฟล์แนบ
3 วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพด้วยกูเกิลคลาสรูม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สุนิสา อินทนิน 2560 ไฟล์แนบ
4 วิจัยในชั้นเรียน การใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด รหัสวิชา 2204-2007 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา PHP สุนิสา อินทนิน 2559 ไฟล์แนบ
5 วิจัยในชั้นเรียน การใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา รหัสวิชา 3204-2107 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สุนิสา อินทนิน 2559 ไฟล์แนบ
6 วิจัยในชั้นเรียน การใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล รหัสวิชา 2204-2008 เรื่อง การสร้างฐานข้อมูลและตาราง สุนิสา อินทนิน 2558 ไฟล์แนบ
7 วิจัยในชั้นเรียน การใช้เอกสารประกอบการเรียน รหัส 2204 2007 วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด สุนิสา อินทนิน 2558 ไฟล์แนบ
8 วิจัยในชั้นเรียน การใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำฯ สุนิสา อินทนิน 2557 ไฟล์แนบ
9 งานวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่องให้อาหารปลาแบบตั้งเวลาอัตโนมัติ เบญจมาศ ม่านทอง และคณะ 2560 ไฟล์แนบ
10 งานวิจัย การออกแบบและสร้างอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟออนไลน์ พิไลวรรณ จันทรวัฒนกิจ แลละคณะ 2560 ไฟล์แนบ
11 งานวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่องส่งสัญญาณเตือนเด็กตื่นนอนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ณิชาภัทร สอนปัน และคณะ 2560 ไฟล์แนบ
12 วิจัยในชั้นเรียน ส่งเสริมเจตคติในการส่งงานวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวฐิติกาญจน์ คงชัย 2560 ไฟล์แนบ
13 งานวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่องเปิด-ปิดน้า อัตโนมัติ อลิสา การะเกตุ และคณะ 2560 ไฟล์แนบ
14 งานวิจัย การออกแบบและสร้างถังขยะอัจฉริยะ ฌาลิดา แย้มนิล และคณะ 2560 ไฟล์แนบ
15 สิ่งประดิษฐ์ ประติมากรรมปูนปั้นประยุกต์ นางสาวณัฐธิกานต์ อินทร์ขำ 2559 ไฟล์แนบ
16 สิ่งประดิษฐ์ คุกกี้แป้งข้าวเจ้างา ฉวีวรรณ วงศ์ขยาย 2559 ไฟล์แนบ
17 สิ่งประดิษฐ์ ทองม้วนใบชะครามจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ นางสาวศุภรา สิมอุดร 2559 ไฟล์แนบ
18 สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์สไลด์ขอดเกล็ดปลา นายสิงห์ชัย คงบังคับ 2559 ไฟล์แนบ
19 สิ่งประดิษฐ์ Power bank ฉุกเฉิน ธาม ยิบประดิษฐ์ 2559 ไฟล์แนบ
20 งานวิจัย เครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภค นางสาวรัตนาภรณ์ นุชเนตร 2559 ไฟล์แนบ
21 งานวิจัย เค้กลูกพรุนหญ้าหวาน นายวัฒนพงษ์ ทองแต้ม 2560 ไฟล์แนบ
22 สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์เพิ่มความแข็งแรงของนิ้วมือ นายศุภกิจ ชูกลิ่น 2560 ไฟล์แนบ
23 สิ่งประดิษฐ์ ปาท่องโก๋เพื่อสุขภาพ นายภาคิน สาบุตร 2559 ไฟล์แนบ
24 งานวิจัย แอปพลิเคชันบทเพลงพระราชนิพนธ์ นายชญานนท์ เจริญทวีวิจิตร 2560 ไฟล์แนบ
25 งานวิจัย การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ปิดและหาตำแหน่งยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ สุนิสา อินทนิน และคณะ 2561 ไฟล์แนบ
26 งานวิจัย รายงานการวิจัยผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา การใช้โปรแกรมตารางงาน 
รหัสวิชา 2201-2404 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นางชัฎฎาพร ศักดิ์จิรพาพงษ์ 2556 ไฟล์แนบ
27 สิ่งประดิษฐ์ แอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลครุภัณฑ์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวศศิประภา มีจุ้ย 2560 ไฟล์แนบ
28 สิ่งประดิษฐ์ แอพพลิเคชั่นพรรณไม้ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวณัฐณิชา บรรทัดเที่ยง 2560 ไฟล์แนบ
29 สิ่งประดิษฐ์ รู้จักพรรณไม้ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีผ่าน QR CODE นางสาวผุสดี ชุนสนิท 2560 ไฟล์แนบ
30 สิ่งประดิษฐ์ แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีด้วย QR CODE นางสาวรัชนก ทองกลับ 2560 ไฟล์แนบ
31 สิ่งประดิษฐ์ แอพพลิเคชั่นเพื่อนผู้สูงวัย นางสาวณีรนุช ชัยณรงค์ 2560 ไฟล์แนบ
32 สิ่งประดิษฐ์ เกมส์รู้เรื่องเมืองเพ็ชร นายนครินทร์ เอ่ยเสิก 2561 ไฟล์แนบ
33 งานวิจัย การพัฒนาสื่อการสอนวิชา คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม เรื่อง การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Protodex Proshow ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาวิชา การโรงแรม นายธีรวัฒน์ แพทย์เพียร 2560 ไฟล์แนบ
34 งานวิจัย การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ปิดและหาตำแหน่งยานยนต์ สันติ วงษ์สุนทร และคณะ 2560 ไฟล์แนบ
35 งานวิจัย เครื่องรดน้ำเห็ดนำงฟ้ำภูฏำนผ่ำนสมำร์ทโฟน ชมพูนิกข์ บุญประกอบพร และคณะ 2560 ไฟล์แนบ
36 วิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหาการอ่านและเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นางสาวฐิติกาญจน์ คงชัย 2560 ไฟล์แนบ
37 งานวิจัย การออกแบบและสร้างรถบังคับพร้อมกล้อง Web Cam ควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ นุชนาฎ ศรีบุญเพ็ง 2560 ไฟล์แนบ
52 งานวิจัย การแก้ปัญหาการวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชีโดยใช้ชุดฝึกทักษะ การวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชี ด้วยกระบวนการเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพ นางสาววงค์เดือน ลีลาอัมพรสิน 2561 ไฟล์แนบ
53 สิ่งประดิษฐ์ โครงการสื่อการเรียนการสอนวิชาห้างหุ้นส่วน นางสาวนุจรีย์ พ่วงอำไพ 2561 ไฟล์แนบ
54 สิ่งประดิษฐ์ ยาหม่องสำมะงา นางสาวศิริวรรณ นาคสาม 2561 ไฟล์แนบ
55 สิ่งประดิษฐ์ พาสต้าแป้งเม็ดบัวเสริมงาแช่แข็ง นายภาคิน สาบุตร 2561 ไฟล์แนบ
56 สิ่งประดิษฐ์ อินโฟกราฟิกส์ ท่องเที่ยวเพชรบุรี นางสาวศศิรินทร์ วุฒิสาธิยานนท์ 2561 ไฟล์แนบ
57 สิ่งประดิษฐ์ สเปรย์ปรับอากาศจากสมุนไพร นางสาวจิตรวดี ดวงดาว 2561 ไฟล์แนบ
58 สิ่งประดิษฐ์ เกมส์รู้เรื่องเมืองเพ็ชร นายนครินทร์ เอ่ยเสิก 2561 ไฟล์แนบ
59 สิ่งประดิษฐ์ แอพพลิเคชั่นแปลคำย่อภาษาคอมพิวเตอร์ นางสาวรุ่งวรินทร์ รุ่งชัชชะ 2561 ไฟล์แนบ
60 สิ่งประดิษฐ์ ดินผสมชีวภาพ นายศักดิภัทร ลพบุตร 2561 ไฟล์แนบ
61 สิ่งประดิษฐ์ สติ๊กขัดรองเท้า นางสาวมณีรัตน์ ทองไทย 2561 ไฟล์แนบ
62 สิ่งประดิษฐ์ แอพพลิเคชั่นทำเนียบรุ่นแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวทิพจุฑา กมลคุ้มพาณิชย์ 2561 ไฟล์แนบ
63 สิ่งประดิษฐ์ ไอศกรีม B bean นางสาวศศลักษณ์ บุตรเมือง 2561 ไฟล์แนบ
64 สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ขัดรองเท้าจากผิวมะกรูดและเปลือกกล้วย นางสาวนวพร ใช่ทอง 2561 ไฟล์แนบ
65 สิ่งประดิษฐ์ สบู่สะเดา นางสาวธันย์ชนก น้อยบุตร 2561 ไฟล์แนบ
66 สิ่งประดิษฐ์ ปั๊บสติ๊กไส้จาวตาล นางสาวอัจฉรา เปลี่ยนอารมณ์ 2561 ไฟล์แนบ
67 สิ่งประดิษฐ์ ที่นวดฝ่าเท้าลูกแก้วมหัศจรรย์ นางสาวอาริยา ถนัดสัญญา 2561 ไฟล์แนบ
68 สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ปาท่องโก๋แช่แข็ง นางสาวทิพวิมล สระสำราญ 2561 ไฟล์แนบ
69 สิ่งประดิษฐ์ สบู่มังคุดไหมทอง นางสาววรัญญา ชูนำไชย 2561 ไฟล์แนบ
70 สิ่งประดิษฐ์ ข้าวเรียบว่าวมินิจมูกข้าว นายรชานนท์ ลพบุตร 2561 ไฟล์แนบ
71 สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาหอยเสียบ นางสาววรรณพร โสตะทวิ 2561 ไฟล์แนบ
72 สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์พยุงถุงทวารเทียม นางสาวณัฐริญา สืบสม 2561 ไฟล์แนบ
73 สิ่งประดิษฐ์ ขนมถ้วยฟูลูกตาล นางสาววราภรณ์ จันทร์แจ่มหล้า 2561 ไฟล์แนบ
74 สิ่งประดิษฐ์ R-snack นายวัฒนพงษ์ ทองแต้ม 2561 ไฟล์แนบ
75 สิ่งประดิษฐ์ กล่องกระดาษทิชชูโดยเทคนิคการสานจากใบลาน นางสาวกมลวรรณ บุญเกิด 2561 ไฟล์แนบ
76 สิ่งประดิษฐ์ แอปพลิเคชั่น ครัวอาชีสเพชรดิลิฟเวอร์ลี่ นางสาวณิชกานต์ เต็มดี 2561 ไฟล์แนบ