วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ปรัชญาวิทยาลัย        ความรู้ดี  มีฝีมือ  ถือคุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน
 วิสัยทัศน์แผนกฯ               เป็นผู้สร้างนักศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ในระดับมืออาชีพ
 พันธกิจ
 1. ผลิตและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ด้านสมรรถนะอาชีพและได้มาตรฐาน
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมด้วยกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 4. มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
 5. พัฒนาให้เป็นแหล่งสารสนเทศให้กับผู้เรียน โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที
 6. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ เรียนเป็นเรื่อง เรียนเป็นชิ้นงาน เรียนเป็นโครงการ
อัตลักษณ์   มุ่งมั่น เรียนรู้ สู่มาตรฐาน งานอาชีพ 
เอกลักษณ์  สร้างสรรค์ ผลงาน แบบมืออาชีพ

  Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Picture of Admin User
  กำหนดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส
  by Admin User - Monday, 19 February 2018, 3:01 PM
   

  กำหนดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส ปีการศึกษา 2560

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.